GDPR - spracovanie a ochrana osobných údajov.

Informácie pre dotknuté osoby o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej len "GDPR"), čl. 13 a ďalších.

Informačný systém osobných údajov: E-shop

Prevádzkovateľ: TVsat Multimedia s.r.o.,
Trieda Andreja Hlinku 611/10, Nitra 949 01, IČO: 48247081

Spoločný prevádzkovateľ: nie je

Zástupca prevádzkovateľa: nie je vymenovaný (povinnosť, keď prevádzkovateľ nie je usadený v EÚ)

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: nie je poverená (dotknutá osoba môže vo veci ochrany osobných údajov kontaktovať info@satelit-tv.sk)

Účely spracovania: identifikácia klientov e-shopu za účelom správnej fakturácie a správneho doručenia tovaru.

Právny základ spracovania: zmluva. (to znamená, že získavanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou, požiadavkou na uzatvorenie zmluvy. Dotknutá osoba JE povinná poskytnúť osobné údaje. Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo nesplnenie účelu spracovania. Spracovanie osobných údajov sa nezakladá na GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f.)

Z akého zdroja sú získavané osobné údaje: priamo od dotknutej osoby.

Kategórie osobných údajov: Meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail.

Súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi(platí zaškrtnuté): [x] získavanie, [x] zaznamenávanie, [x] usporadúvanie, [x] štruktúrovanie, [x] uchovávanie, [x] prepracúvanie alebo zmena, [x] vyhľadávanie, [x] prehliadanie, [x] využívanie, [ ] poskytovanie (oboznámením, zverejnením, inak), [ ] preskupovanie alebo kombinovanie, [x] obmedzenie, [x] vymazanie, [x] likvidácia. (pozn.: 1. Bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami. pozn.: 2. Zoznam spracovateľských operácií, ktoré podliehajú posúdeniu vplyvov (DPIA) zverejní (na Slovensku) Úrad na ochranu osobných údajov)

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: nie sú

Sprostredkovateľ: osobné údaje nie sú poskytované sprostredkovateľom.

Ďalší príjemcovia (kt. osobné údaje ďalej nespracovajú): správa IT, kuriérske spoločnosti, Slovenská pošta. (pozn.: V zmysle GDPR sa orgán verejnej správy, v prípade ak sú mu osobné údaje poskytnuté, za príjemcu nepovažuje)

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa.

Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov po ukončení spracovania, ak to nestanovuje registratúrny poriadok prevádzkovateľa.

Právny nárok dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovania, právo namietať voči spracovaniu, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať prípadné automatizované individuálne rozhodovanie ako aj profilovanie. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte svojho pobytu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov. V prípadoch uvedených v GDPR čl. 17 má dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na "zabudnutie").

Automatizované rozhodovanie: (teda vopred stanovený postup, ktorý je následne vykonávaný automatizovane) prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie.

Profilovanie - teda sledovanie resp. predvídanie správania: prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.

Cena bez DPH
0 ks za 0,00 €
Cena s DPH
0 ks za 0,00 €
Navrch stránky